• EN
 • PL
 • Raport Bieżący nr 15/2021

  Warszawa, 2021-07-29 10:00:53

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej: Spółka, Emitent) opublikował dnia 30.06.2021 roku raportem bieżącym EBI nr 10/2021 informację dotyczącą powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta, które to miało miejsce w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30 czerwca 2021 roku. W załączeniu do raportu Spółka przekazała informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO na temat Pani Natalii Górskiej, Natalii Lasek, oraz Dariusza Jochemczyk.

  Informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Panów Tomasza Wykurza oraz Romana Tworzydło Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 14/2021 w dniu 29 lipca 2021 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect tj. § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent miał obowiązek opublikować przedmiotowe informacje nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu. Przedmiotowe informacje zostały opublikowane z naruszeniem regulaminowego terminu, niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych informacji od członków Rady Nadzorczej.

  Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

  Podstawa prawna:

  Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect artykuł 16a

  Raport Bieżący nr 14/2021

  Warszawa, 2021-07-29 09:57:05

  Uzupełnienie raportu nr 10/2021 o życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 r. z dnia 30 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dotyczące członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tomasza Wykurza oraz Pana Romana Tworzydło, informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Roman Tworzydło formularz członka RN

  Tomasz Wykurz_formularz członka RN

  Raport Bieżący nr 13/2021

  Warszawa, 2021-07-01 21:18:33

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku Optizen Labs Spółka Akcyjna

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2021 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załącznik: Protokół ZWZA Spółki Optizen Labs S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. (usunięte dane osobowe)

  Raport Bieżący nr 12/2021

  Warszawa, 2021-07-01 10:39:55

  Wypowiedzenie umów z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 Emitent wypowiedział Autoryzowanemu Doradcy ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie:

  – z dnia 2 marca 2015 r. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu,

  – z dnia 30 czerwca 2015 r. świadczenia usług AD przy wprowadzeniu akcji serii C,D,E i F do obrotu na ASO.

  Umowy zostaną rozwiązane z dniem 31 lipca 2021 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Raport Bieżący nr 11/2021

  Warszawa, 2021-06-30 20:03:50

  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 2/06/2021 Pana Jacka Czynajtisa na kolejną kadencję Prezesa Zarządu.

  Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Formularz_prezes zarządu_30.06.2021

  Raport Bieżący nr 10/2021

  Warszawa, 2021-06-30 19:58:57

  Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

  2. Natalia Lasek – Członek Rady Nadzorczej

  3. Dariusz Jochemczyk – Członek Rady Nadzorczej

  4. Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej

  5. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej

  Spółka w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1. Dariusz Jochemczyk – formularz
  2. Natalia Górska – formularz
  3. Natalia Lasek – formularz

  Raport bieżący nr 9/2021

  Warszawa, 2021-06-11 19:27:47

  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

  Zarząd Emitenta Optzen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Artura Górskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, pod adresem: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, następującego punktu obrad:

  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

   

  Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Sporządzenie listy obecności.

  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

  1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

  2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.

  3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

  4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

  5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

  2) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

  3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

  4) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;

  5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

  6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

  7) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;

  8) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;

  9) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;

  10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

  11) Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  12) Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

  13) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   

  W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

   

  Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021
  2. Statut OL SA – zmiany 30.06.2021
  3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021
  4. OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021

  Raport bieżący nr 8/2021

  2021-06-02 15:25:13

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa)..

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Raport bieżący nr 1/2021

  Warszawa, 2021-01-27 12:12:33

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2021 roku będą publikowane w następujących terminach:

  – skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – w dniu 12 lutego 2021 r.,

  – skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 14 maja 2021 r.,

  – skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – w dniu 13 sierpnia 2021 r.,

  – skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – w dniu 12 listopada 2021 r.,

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 18/2020

  Warszawa, 2020-10-01 18:39:04

  Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęły oświadczenia dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Sebastiana Millinder, Macieja Bogaczyk, Dominika Keil o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Macieja Kowalskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

  Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.