• EN
 • PL
 • Raport Bieżący nr 2/2022

  Warszawa, 2022-02-10 15:22:53

  Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Panią Jadwigą Kacperczyk, działającą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie (firma audytorska; nr wpisu 3706), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 1/2022

  Warszawa, 2022-01-14 16:11:05

  Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • raport za IV kwartał 2021 roku – w dniu 13.02.2022 roku,
  • raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 13.05.2022 roku,
  • raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 12.08.2022 roku,
  • raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 11.11.2022 roku.

  Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2022 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący ESPI nr 8/2021

  Warszawa, 2021-09-27 20:30:32

  Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

  Zarząd OTPIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki dalej: ZCP, przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

  W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych.

  Na zbycie ZCP zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., w formie uchwały nr 21/2021.

  Cena za zbycie ZCP wyniosła 117.131,00 zł, co ustalone zostało na podstawie wyceny sporządzonej przez Kancelarię Biegłego Rewidenta, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

  Strony ustaliły, iż z dniem 1 października 2021 r. na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przejdą wszelkie prawa w tym prawa własności do przedmiotu umowy i obowiązki wynikające z nabycia ZCP.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Raport Bieżący nr 18/2021

  Warszawa, 2021-09-22 16:57:32

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Jacek Czynajtis złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 22 września 2021 r.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała, od dnia 23 września 2021 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Łukasza Górskiego.

  W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy powołanej osoby.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Optizen Formularz Prezesa Zarządu lg – 2021-09-22

  Raport Bieżący nr 17/2021

  Warszawa, 2021-09-20 17:33:03

  Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

  Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 15/2021

  Warszawa, 2021-07-29 10:00:53

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej: Spółka, Emitent) opublikował dnia 30.06.2021 roku raportem bieżącym EBI nr 10/2021 informację dotyczącą powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta, które to miało miejsce w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30 czerwca 2021 roku. W załączeniu do raportu Spółka przekazała informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO na temat Pani Natalii Górskiej, Natalii Lasek, oraz Dariusza Jochemczyk.

  Informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Panów Tomasza Wykurza oraz Romana Tworzydło Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 14/2021 w dniu 29 lipca 2021 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect tj. § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent miał obowiązek opublikować przedmiotowe informacje nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu. Przedmiotowe informacje zostały opublikowane z naruszeniem regulaminowego terminu, niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych informacji od członków Rady Nadzorczej.

  Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

  Podstawa prawna:

  Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect artykuł 16a

  Raport Bieżący nr 14/2021

  Warszawa, 2021-07-29 09:57:05

  Uzupełnienie raportu nr 10/2021 o życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 r. z dnia 30 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dotyczące członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tomasza Wykurza oraz Pana Romana Tworzydło, informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Roman Tworzydło formularz członka RN

  Tomasz Wykurz_formularz członka RN

  Raport Bieżący nr 13/2021

  Warszawa, 2021-07-01 21:18:33

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku Optizen Labs Spółka Akcyjna

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2021 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załącznik: Protokół ZWZA Spółki Optizen Labs S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. (usunięte dane osobowe)

  Raport Bieżący nr 12/2021

  Warszawa, 2021-07-01 10:39:55

  Wypowiedzenie umów z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 Emitent wypowiedział Autoryzowanemu Doradcy ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie:

  – z dnia 2 marca 2015 r. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu,

  – z dnia 30 czerwca 2015 r. świadczenia usług AD przy wprowadzeniu akcji serii C,D,E i F do obrotu na ASO.

  Umowy zostaną rozwiązane z dniem 31 lipca 2021 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Raport Bieżący nr 11/2021

  Warszawa, 2021-06-30 20:03:50

  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 2/06/2021 Pana Jacka Czynajtisa na kolejną kadencję Prezesa Zarządu.

  Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Formularz_prezes zarządu_30.06.2021