• EN
 • PL
 • Raport bieżący nr 15/2019

  Warszawa, 2019-11-26 09:32:25

  Uzupełnienie komunikatu nr 14/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Kowalskiego, który to z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta, nie dołączył się do przekazanego w dniu 25 listopada 2019 roku raportu bieżącego EBI nr 14/2019.

  Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

  Raport bieżący nr 14/2019

  Warszawa, 2019-11-25 18:30:48

  Życiorys członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, które przekazuje w załączeniu.

  Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

  Raport bieżący nr 11/2019

  Warszawa, 2019-08-09 09:08:34

  Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 31.07.2019 roku oświadczenie akcjonariusza MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał do Rady Nadzorczej:
  – Pana Macieja Kowalskiego,
  – Pana Macieja Bogaczyka,
  – Pana Sebastiana Millindera.

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje również, iż otrzymał w dniu 31 lipca 2019 roku oświadczenie akcjonariusza od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 34,10 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dominika Keila oraz Pana Adama Wojdyło.

  W załączeniu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej:
  – Adama Wojdyło
  – Dominika Keila
  – Sebastiana Millindera

  Informacje dotyczące pozostałych członków RN Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Formularz członka RN emitenta Sebastiana Millinder

  Formularz członka RN emitenta Dominika Keil

  Formularz członka RN emitenta Adama Wojdyło

  Raport bieżący nr 10/2019

  Warszawa, 2019-06-26 20:33:17

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.06.2019 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 25 czerwca 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załączniki: OL SA – protokół z ZWZA odbytego dnia 25.06.2019 r. (zatwierdzajacego sprawozdania finansowe za rok 2018)

  Raport bieżący nr 9/2019

  Warszawa, 2019-06-19 18:51:04

  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 7 Pana Jacka Czynajtis na kolejną kadencją Prezesa Zarządu.

  Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  FORMULARZ DLA CZŁONKA Zarządu 18.06.2019-1

  Raport bieżący nr 6/2019

  Warszawa, 2019-05-29 16:28:11

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku.

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa)..

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Projekty uchwał na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019

  OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

  OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

  Raport bieżący nr 1/2019

  Warszawa, dn. 23.01.2019, godz. 13:42:13

  Harmonogram publikacji raportów okresowych

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14. lutego 2019 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 14. maja 2019 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 14. sierpnia 2019 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2019 r. – w dniu 14. listopada 2019 r.,

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28. maja 2019 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 11/2018

  Warszawa, 2018.06.29 godz. 17:54

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załącznik: ZWZA OPTIZEN LABS SA_29.06.2018

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku

  Warszawa, 2018-06-02, godz.  23:35:01

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Raport bieżący nr 7/2018

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 roku

  Warszawa, 28.05.2018, godz. 19:59

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości zmieniony termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

  Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. Emitenta zostaną opublikowane zgodnie z § 6 ust. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” w dniu 1 czerwca 2018 roku jako pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

   

  Podstawa prawna: § 6 ust 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”