• EN
 • PL
 • Raport bieżący nr 8/2020

  Warszawa, 2020-07-09 07:51:31

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 7/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 14 lipca 2020 r. na dzień 21 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 7/2020

  Warszawa, 2020-06-25 9:26:58

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 5/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 14 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 6/2020

  Warszawa, 2020-06-24 21:12:01

  Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2019 i 2020

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku została obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie przy ul Lubelskiej 17/19, 03-802 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3706 na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2019 rok oraz 2020 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport bieżący nr 5/2020

  Warszawa, 2020-05-26  godz. 13:15:34

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący 3/2020

  Warszawa, 2020-05-12  godz. 9:40:13

  Zmiana publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r., wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2020 opublikowanym 27 stycznia 2020 r.

  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r., którego publikacja była planowana na dzień 14 maja 2020 r. zostanie opublikowany 21 maja 2020 r.

  Podstawa prawna:
  § 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Raport bieżący nr 1/2020

  Warszawa, 2020-01-24 19:37:45

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

  „Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2019 r. – w dniu 13 lutego 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2020 r. – w dniu 14 maja 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2020 r. – w dniu 13 sierpnia 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2020 r. – w dniu 13 listopada 2020 r.,

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 15/2019

  Warszawa, 2019-11-26 09:32:25

  Uzupełnienie komunikatu nr 14/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Kowalskiego, który to z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta, nie dołączył się do przekazanego w dniu 25 listopada 2019 roku raportu bieżącego EBI nr 14/2019.

  Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

  Raport bieżący nr 14/2019

  Warszawa, 2019-11-25 18:30:48

  Życiorys członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, które przekazuje w załączeniu.

  Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

  Raport bieżący nr 11/2019

  Warszawa, 2019-08-09 09:08:34

  Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 31.07.2019 roku oświadczenie akcjonariusza MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał do Rady Nadzorczej:
  – Pana Macieja Kowalskiego,
  – Pana Macieja Bogaczyka,
  – Pana Sebastiana Millindera.

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje również, iż otrzymał w dniu 31 lipca 2019 roku oświadczenie akcjonariusza od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 34,10 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dominika Keila oraz Pana Adama Wojdyło.

  W załączeniu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej:
  – Adama Wojdyło
  – Dominika Keila
  – Sebastiana Millindera

  Informacje dotyczące pozostałych członków RN Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Formularz członka RN emitenta Sebastiana Millinder

  Formularz członka RN emitenta Dominika Keil

  Formularz członka RN emitenta Adama Wojdyło

  Raport bieżący nr 10/2019

  Warszawa, 2019-06-26 20:33:17

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.06.2019 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 25 czerwca 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załączniki: OL SA – protokół z ZWZA odbytego dnia 25.06.2019 r. (zatwierdzajacego sprawozdania finansowe za rok 2018)