• EN
  • PL
  • Raporty bieżące (EBI, ESPI)

    Raport bieżący nr 1/2020

    Warszawa, 2020-01-24 19:37:45

    Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

    „Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą publikowane w następujących terminach:
    – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2019 r. – w dniu 13 lutego 2020 r.,
    – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2020 r. – w dniu 14 maja 2020 r.,
    – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2020 r. – w dniu 13 sierpnia 2020 r.,
    – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2020 r. – w dniu 13 listopada 2020 r.,

    Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku.

    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

    Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Raport bieżący nr 15/2019

    Warszawa, 2019-11-26 09:32:25

    Uzupełnienie komunikatu nr 14/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej

    Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Kowalskiego, który to z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta, nie dołączył się do przekazanego w dniu 25 listopada 2019 roku raportu bieżącego EBI nr 14/2019.

    Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

    Raport bieżący nr 14/2019

    Warszawa, 2019-11-25 18:30:48

    Życiorys członka Rady Nadzorczej

    Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, które przekazuje w załączeniu.

    Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

    Raport bieżący nr 11/2019

    Warszawa, 2019-08-09 09:08:34

    Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

    Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 31.07.2019 roku oświadczenie akcjonariusza MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał do Rady Nadzorczej:
    – Pana Macieja Kowalskiego,
    – Pana Macieja Bogaczyka,
    – Pana Sebastiana Millindera.

    Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje również, iż otrzymał w dniu 31 lipca 2019 roku oświadczenie akcjonariusza od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 34,10 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dominika Keila oraz Pana Adama Wojdyło.

    W załączeniu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej:
    – Adama Wojdyło
    – Dominika Keila
    – Sebastiana Millindera

    Informacje dotyczące pozostałych członków RN Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Załączniki:

    Formularz członka RN emitenta Sebastiana Millinder

    Formularz członka RN emitenta Dominika Keil

    Formularz członka RN emitenta Adama Wojdyło

    Raport bieżący nr 10/2019

    Warszawa, 2019-06-26 20:33:17

    Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.06.2019 roku

    Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 25 czerwca 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

    Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

    Załączniki: OL SA – protokół z ZWZA odbytego dnia 25.06.2019 r. (zatwierdzajacego sprawozdania finansowe za rok 2018)

    Raport bieżący nr 9/2019

    Warszawa, 2019-06-19 18:51:04

    Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

    Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 7 Pana Jacka Czynajtis na kolejną kadencją Prezesa Zarządu.

    Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

    W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Załączniki:

    FORMULARZ DLA CZŁONKA Zarządu 18.06.2019-1

    Raport bieżący nr 6/2019

    Warszawa, 2019-05-29 16:28:11

    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku.

    Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa)..

    W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
    1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
    3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

    Podstawa prawna:
    § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Załączniki:

    Projekty uchwał na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019

    OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

    OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

    Raport bieżący nr 1/2019

    Warszawa, dn. 23.01.2019, godz. 13:42:13

    Harmonogram publikacji raportów okresowych

    Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:
    – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14. lutego 2019 r.,
    – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 14. maja 2019 r.,
    – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 14. sierpnia 2019 r.,
    – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2019 r. – w dniu 14. listopada 2019 r.,

    Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28. maja 2019 roku.

    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

    Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Raport bieżący nr 11/2018

    Warszawa, 2018.06.29 godz. 17:54

    Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku

    Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

    Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

    Załącznik: ZWZA OPTIZEN LABS SA_29.06.2018

    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku

    Warszawa, 2018-06-02, godz.  23:35:01

    Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

    W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

    1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

    2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

    3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.