• EN
 • PL
 • Raporty bieżące (EBI, ESPI)

  Raport bieżący nr 17/2020

  Warszawa, 2020-09-01 18:01:26

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załącznik:

  Protokół ZWZA Spółki OLSA z dnia 31 08 2020

  Raport bieżący nr 15/2020

  Warszawa, 2020-08-03 20:49:14

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1_OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

  2_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 31. sierpnia 2020

  3_ OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

  Raport bieżący nr 10/2020

  Warszawa, 2020-07-26 18:15:37

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 9/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 28 lipca 2020 r. na dzień 30 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 9/2020

  Warszawa, 2020-07-17 13:44:02

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 8/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 21 lipca 2020 r. na dzień 28 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 8/2020

  Warszawa, 2020-07-09 07:51:31

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 7/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 14 lipca 2020 r. na dzień 21 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 7/2020

  Warszawa, 2020-06-25 9:26:58

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 5/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 14 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 6/2020

  Warszawa, 2020-06-24 21:12:01

  Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2019 i 2020

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku została obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie przy ul Lubelskiej 17/19, 03-802 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3706 na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2019 rok oraz 2020 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport bieżący nr 5/2020

  Warszawa, 2020-05-26  godz. 13:15:34

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący 3/2020

  Warszawa, 2020-05-12  godz. 9:40:13

  Zmiana publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r., wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2020 opublikowanym 27 stycznia 2020 r.

  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r., którego publikacja była planowana na dzień 14 maja 2020 r. zostanie opublikowany 21 maja 2020 r.

  Podstawa prawna:
  § 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Raport bieżący nr 1/2020

  Warszawa, 2020-01-24 19:37:45

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

  „Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2019 r. – w dniu 13 lutego 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2020 r. – w dniu 14 maja 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2020 r. – w dniu 13 sierpnia 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2020 r. – w dniu 13 listopada 2020 r.,

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.