• EN
 • PL
 • Raporty bieżące (EBI, ESPI)

  Raport Bieżący ESPI nr 8/2021

  Warszawa, 2021-09-27 20:30:32

  Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

  Zarząd OTPIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki dalej: ZCP, przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

  W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych.

  Na zbycie ZCP zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., w formie uchwały nr 21/2021.

  Cena za zbycie ZCP wyniosła 117.131,00 zł, co ustalone zostało na podstawie wyceny sporządzonej przez Kancelarię Biegłego Rewidenta, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

  Strony ustaliły, iż z dniem 1 października 2021 r. na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przejdą wszelkie prawa w tym prawa własności do przedmiotu umowy i obowiązki wynikające z nabycia ZCP.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Raport Bieżący nr 18/2021

  Warszawa, 2021-09-22 16:57:32

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Jacek Czynajtis złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 22 września 2021 r.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała, od dnia 23 września 2021 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Łukasza Górskiego.

  W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy powołanej osoby.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Optizen Formularz Prezesa Zarządu lg – 2021-09-22

  Raport Bieżący nr 17/2021

  Warszawa, 2021-09-20 17:33:03

  Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

  Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 15/2021

  Warszawa, 2021-07-29 10:00:53

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej: Spółka, Emitent) opublikował dnia 30.06.2021 roku raportem bieżącym EBI nr 10/2021 informację dotyczącą powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta, które to miało miejsce w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30 czerwca 2021 roku. W załączeniu do raportu Spółka przekazała informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO na temat Pani Natalii Górskiej, Natalii Lasek, oraz Dariusza Jochemczyk.

  Informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Panów Tomasza Wykurza oraz Romana Tworzydło Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 14/2021 w dniu 29 lipca 2021 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect tj. § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent miał obowiązek opublikować przedmiotowe informacje nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu. Przedmiotowe informacje zostały opublikowane z naruszeniem regulaminowego terminu, niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych informacji od członków Rady Nadzorczej.

  Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

  Podstawa prawna:

  Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect artykuł 16a

  Raport Bieżący nr 14/2021

  Warszawa, 2021-07-29 09:57:05

  Uzupełnienie raportu nr 10/2021 o życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 r. z dnia 30 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dotyczące członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tomasza Wykurza oraz Pana Romana Tworzydło, informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Roman Tworzydło formularz członka RN

  Tomasz Wykurz_formularz członka RN

  Raport Bieżący nr 13/2021

  Warszawa, 2021-07-01 21:18:33

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku Optizen Labs Spółka Akcyjna

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2021 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załącznik: Protokół ZWZA Spółki Optizen Labs S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. (usunięte dane osobowe)

  Raport Bieżący nr 12/2021

  Warszawa, 2021-07-01 10:39:55

  Wypowiedzenie umów z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 Emitent wypowiedział Autoryzowanemu Doradcy ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie:

  – z dnia 2 marca 2015 r. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu,

  – z dnia 30 czerwca 2015 r. świadczenia usług AD przy wprowadzeniu akcji serii C,D,E i F do obrotu na ASO.

  Umowy zostaną rozwiązane z dniem 31 lipca 2021 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Raport Bieżący nr 11/2021

  Warszawa, 2021-06-30 20:03:50

  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 2/06/2021 Pana Jacka Czynajtisa na kolejną kadencję Prezesa Zarządu.

  Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Formularz_prezes zarządu_30.06.2021

  Raport Bieżący nr 10/2021

  Warszawa, 2021-06-30 19:58:57

  Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

  2. Natalia Lasek – Członek Rady Nadzorczej

  3. Dariusz Jochemczyk – Członek Rady Nadzorczej

  4. Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej

  5. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej

  Spółka w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1. Dariusz Jochemczyk – formularz
  2. Natalia Górska – formularz
  3. Natalia Lasek – formularz

  Raport bieżący nr 9/2021

  Warszawa, 2021-06-11 19:27:47

  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

  Zarząd Emitenta Optzen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Artura Górskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, pod adresem: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, następującego punktu obrad:

  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

   

  Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Sporządzenie listy obecności.

  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

  1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

  2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.

  3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

  4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

  5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

  2) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

  3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

  4) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;

  5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

  6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

  7) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;

  8) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;

  9) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;

  10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

  11) Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  12) Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

  13) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   

  W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

   

  Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021
  2. Statut OL SA – zmiany 30.06.2021
  3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021
  4. OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021