Raport ESPI numer 11/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) przekazuje niniejszym w załaczeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 sierpnia 2015 roku zgodnie z wymogami art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załączniki: Wykaz akcjonariuszy

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu