Raport ESPI nr 9/2015

Przekroczenie progu 20 % akcji Emitenta

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Optizen Labs S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Jacka Czynajtisa informującego, iż w wyniku transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, przeprowadzonych w okresie od 30.06.2015 r. do 22.07.2015 r. nabył 13.998 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.

Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 1.645.171 sztuk akcji OPTIZEN LABS S.A., co stanowiło 19,89 % kapitału zakładowego spółki, z których przysługuje mu prawo 1.645.171 głosów, co stanowi 19,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Po zmianie udziału aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 1.659.169 sztuk akcji OPTIZEN LABS S.A., co stanowi 20,05 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnia go łącznie do 1.659.169 głosów z tych akcji, co stanowi 20,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu