Raport ESPI numer 12/2015

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09.09.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynatisa – Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o zawarciu przez niego transakcji nabycia akcji OPTIZEN LABS S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załącznik: Zawiadomienie

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu