Raport EBI numer 6/2013

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 1 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z powyższym przepisem, raport bieżący powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta.
W związku z tym raport bieżący EBI 5/2012 z dnia 19.02.2013 informujący o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Emitenta powinien zostać opublikowany najpóźniej 06.12.2012.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby uniknąć podobnych opóźnień w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu