Raport EBI numer 23/2015

Utworzenie odpisu aktualizacyjnego

Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że na skutek przeprowadzanego audytu ksiąg rachunkowych za rok obrotowy 2014 przez biegłego rewidenta Zarząd Spółki w dniu 23 czerwca 2015 r. podjął uchwałę nr 2/2015 dotyczącą utworzenia odpisu aktualizacyjnego na kwotę 704.151,24 zł. W skład odpisanych aktywów wchodzą aktywa wykorzystywane w działalności operacyjnej o wartości 584.151,24 zł oraz pożyczka udzielona spółce z Optizen Sp. z o.o., będącej częścią grupy kapitałowej o wartości 120.000 zł.  

Emitent zamierza koncentrować się na działalności związanej z cyfryzacją prasy. Spisane aktywa dotyczące działalności operacyjnej mają charakter prac rozwojowych, które mogły by być wykorzystane przy usługach dodanych do telefonii komórkowej. Doprowadzenie tych prac rozwojowych do etapu produkcyjnego wymagałoby dodatkowych nakładów finansowych. Emitent zdecydował, że nie będzie ich ponosił.

Ze względu na niskie prawdopodobieństwo spłaty spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość pożyczki.

Łącznie utworzone odpisy aktualizacyjne pomniejszą wynik finansowy Optizen Labs Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 o kwotę 704.151,24 zł.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu