Raport ESPI numer 7/2015

Zmiana staniu posiadania

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od DM BOŚ SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Optizen Labs S.A. oraz w dniu 13 maja 2015 roku pismo z dnia 13 maja 2015 roku uzupełniające zawiadomienia. Przedmiotowe pisma Akcjonariusza Emitent załącza do niniejszego raportu.

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu