Raport EBI numer 14/2015

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. sygn. akt: WA.XIII Ns-Rej. KRS /016531/15/318 o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100) do kwoty 827.322,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100). Podwyższenia kapitału zakładowego dokonało Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 lutego 2015 roku, którego uchwały opublikowane zostały raportem bieżącym EBI nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego kwotowe określenie części kapitału wpłaconego wynosi 827.322,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100). Liczba akcji wszystkich emisji po podwyższeniu kapitału wynosi 8.273.229 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji, w tym zarejestrowanych wyżej wskazanym postanowieniem 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych serii E oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych serii F. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu