Raport EBI numer 15/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii D 

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki Optizen Labs S. A. z dnia 06 sierpnia 2013 r. roku w upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz uchwały Zarządu z dnia 28.01.2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 stycznia 2015 r. tj. rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia przez Zarząd w/w uchwały o emisji akcji serii D. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 stycznia 2015 r. wraz z podpisaniem ostatniej z umów objęcia akcji, tj. umowy wraz z zawarciem, której wyczerpana została przewidziana uchwałą Zarządu pula akcji serii D.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 28 stycznia 2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej inwestorowi Jackowi Czynajtis.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W związku z okolicznością, iż oferta akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent podaje, iż umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z inwestorem Jackiem Czynajtis w dniu 28 stycznia 2015 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 1108 zł. przy czym w podziale na koszty: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1108 zł ,
b) wynagrodzenia subemitentów – 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
c) promocji oferty – 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D tj. kwota 30 714,30 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset czternaście złotych 30/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu