Raport ESPI numer 7/2015

Zmiana stanu posiadania

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Jacka Czynajtisa, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Optizen Labs S.A. zmienił się udział akcjonariusza Jacek Czynajtis w kapitale zakładowym spółki oraz w liczbie głosów na WZA Spółki Optizen Labs S.A.

Przed w/w operacją Jacek Czynajtis posiadał 821.340 sztuk akcji OPTIZEN LABS S.A., co stanowiło 14,16 % kapitału zakładowego spółki, z których przysługiwało mi prawo 821.340 głosów, co stanowiło 14,16 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

W wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału akcjonariusz Jacek Czynajtis posiada 1.645.171 sztuk akcji OPTIZEN LABS S.A., co stanowi 19,89 % kapitału zakładowego spółki, z których przysługuje mi prawo 1.645.171 głosów, co stanowi 19,89 .% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Akcjonariusz informuje ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki. Nie istnieją podmioty zależne ode Akcjonariusza ani osoby, o których mowa w art. 87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu