• EN
 • PL
 • Regulatory fillings (EBI, ESPI)

  Raport ESPI numer 2/2014

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 sierpnia 2014 roku.

  Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2014 roku, o  godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

  Załączniki:

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

   

   

  Raport EBI numer 8/2014

  Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminu publikacji raportu o zmianie terminu publikacji raportu rocznego.

  Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. 

  Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport ESPI numer 1/2014

  Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynajtisa, Prezesa Zarządu Spółki, następującej treści: “Ja niżej podpisany Jacek Czynajtis, Prezes Zarządu Optizen Labs S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w roku 2013 i miesiącu styczniu 2014 nabyłem łącznie 19.400 szt. akcji Spółki Optizen Labs S.A. za średnią cenę 0,38 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.”

  Przed zakupem akcji Pan Jacek Czynajtis posiadał 726.340 sztuk akcji imiennych i 50.000 sztuk akcji na okaziciela co stanowiło 13,39% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 13,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji kupna Pan Jacek Czynajtis posiada 726.340 sztuk akcji imiennych i 69.400 sztuk akcji na okaziciela co stanowi 13,72% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  Niniejszą informacja jest przekazana w związku z faktem, iż w Spółce Optizen Labs S.A. Pan Jacek Czynajtis wchodzi w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5 000 euro.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport ESPI numer 2/2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 proc. głosów:

  • Dom Maklerski BOŚ S.A. posiadający 374.574 akcji na okaziciela serii A, które stanowiły łącznie 15,31 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 6,46 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Jacek Czynajtis posiadający 776.340 akcji na okaziciela serii B i C, które stanowiły łącznie 31,72 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 13,39 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Łukasz Kawęcki posiadający 743.007 akcji na okaziciela serii B i C, które stanowiły łącznie 30,36 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 12,81 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Adam Wojdyło posiadający 276.701 akcji na okaziciela serii C, które stanowiły łącznie 11,31 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 4,77 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Michał Ksiądz reprezentowany przez Łukasza Kawęckiego na podstawie pełnomocnictwa, posiadający 276.701 akcji na okaziciela serii C, które stanowiły łącznie 11,31 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 4,77 proc. w ogólnej liczbie głosów.

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 19/2013

  Korekta raportu bieżącego numer 18/2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje skorygowany Protokół z WZA Emitenta z dnia 06.08.2013 opublikowany pierwotnie w raporcie EBI numer 18/2013.

  Korekcie uległa zapisana liczbowo data odbycia WZA oraz rozkład głosów z głosowania nad uchwałą nr 17, przy czym zmiana rozkładu głósów nie ma wpływu na wynik głosowania (uchwała została przyjęta). Emitent przeprasza za błędy edytorskie powstałe przy sporządzaniu Protokołu i dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować je w przyszłości.

  Podstawa prawna – § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Tresc_uchwal_WZA_Optizen_Labs.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport ESPI numer 1/2013

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6. sierpnia 2013 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6. sierpnia 2013 roku.

  Załącznik:

  ogłoszenie zwolanie ZWZA 06-1.08.2013_kor.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 17/2013

  Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Optizen Labs S.A.informuje, że w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5. lipca 2013 omyłkowo w pkt. III ogłoszenia wskazano błędną datę rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prawidłowa data to 21. lipca 2013 roku.

  Załączniki:

  ogłoszenie zwolanie ZWZA 06-1.08.2013_kor.pdf

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 16/2013

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6. sierpnia 2013 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6. sierpnia 2013 roku oraz treść projektów uchwał.

  Załączniki:

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 15/2013

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 5. lipca 2013 roku Emitent otrzymał informację od MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta, powołał Pana Dominika Biegaja na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 13/2013

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny związany z publikacją raportu okresowego – jednostkowego raportu kwartalnego Optizen Labs S.A. za I kwartał 2013 roku. Raport powinien zostać opublikowany w dniu 15 maja 2013 roku, a został przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego EBI nr 12/2013 z dnia 16 maja 2013 roku.

  Opóźnienie wynikło z przyczyn całkowicie losowych spowodowanych niedyspozycją osoby odpowiedzialnej za publikację raportu w wyznaczonym terminie.

  Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby uniknąć podobnych opóźnień w przyszłości. W tym celu w dniu 16 maja 2013 roku Spółka zawarła umowę z kancelarią Nobilis Partners Polewczak Gładysz Grocholski sp. k. (Autoryzowanym Doradcą) w przedmiocie bieżącego doradztwa w zakresie należytego wypełnienia obowiązków informacyjnych.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu