• EN
 • PL
 • Regulatory fillings (EBI, ESPI)

  Raport EBI numer 27/2012

  Rezygnacja Członka Zarządu

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 8 listopada 2012 roku Pan Piotr Pajewski z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 8 listopada 2012 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport ESPI RB-W ASO 16/2012

  Korekta raportu ESPI nr 15/2012: zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż raport ESPI nr 15/2012 opublikowany w dniu 20.08.2012 zawierał błędny tytuł i treść, niezgodne z treścią załącznika do wspomnianego raportu. Spółka omyłkowo poinformowała, że udział MCI Capital TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 10%. Zgodnie ze stanem faktycznym, udział MCI Capital TFI S.A. spadł do poziomu 43,41% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki:

  Zawiadomienie MCI

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB-W ASO 15/2012

  Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku otrzymał od MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki:

  Zawiadomienie MCI

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

   

  Raport ESPI RB-W ASO 14/2012

  Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2012 roku otrzymał od Noble Funds TFI S.A. zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załącznik: Zawiadomienie Noble Funds TFI SA

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport ESPI RB-W ASO 13/2012

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Łukasza Kawęckiego, Dyrektora Zarządzającego Spółki, zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załącznik: Zawiadomienie Łukasz Kawęcki

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB-W ASO 12/2012

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Jacka Czynajtisa, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załącznik: Zawiadomienie Jacek Czynajtis

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 24/2012

  Rejestracja akcji serii C w KRS

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 2.006.082 akcje serii C o łącznej wartości nominalnej 200 608,20 zł.

  Tym samym obecna łączna wartość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 579 941,90 zł, który dzieli się na:
  a) 3 620 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  b) 173 337 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  c) 2 006 082 akcji zwykłych imiennych serii C
  o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

  Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu ASO

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB_ASO 11/2012

  Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na ZWZA w dniu 2.07.2012

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Optizen Labs S.A. poniżej przekazuje listę akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 lipca 2012 roku:

  Akcjonariusz 1: MCI.Private Venture FIZ
  Liczba głosów: 2.517.704
  Udział w liczbie głosów na NWZA: 97,16%
  Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 66,37%

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 23/2012

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałami nr 13, 14, 15 i 16 podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 lipca 2012 roku, ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali Pan Rafał Małecki i Pan Tomasz Binkiewicz, zaś w ich miejsce powołani zostali Pan Michał Ksiądz oraz Pan Adam Wojdyło.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 21/2012

  Podpisanie umów objęcia akcji serii C

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż wszystkie akcje serii C Emitenta, wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2012 roku, zostały objęte na podstawie następujących podpisanych umów subskrypcyjnych:
  1. Umowa objęcia 726.340 akcji serii C Emitenta przez Pana Jacka Czynajtisa (obecnego Prezesa Zarządu Emitenta) w zamian za 1.260 udziałów Optizen Sp. z o.o.
  2. Umowa objęcia 726.340 akcji serii C Emitenta przez Pana Łukasza Kawęckiego (obecnego Dyrektora Zarządzającego Emitenta) w zamian za 1.260 udziałów Optizen Sp. z o.o.
  3. Umowa objęcia 276.701 akcji serii C Emitenta przez Pana Michała Ksiądz w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o.
  4. Umowa objęcia 276.701 akcji serii C Emitenta przez Pana Adama Wojdyło w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o.

  Łącznie objętych zostało 2.006.082 akcje serii C Emitenta. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 6,00 zł. Akcje serii C pokryte zostaną wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów Optizen Sp. z o.o., które łącznie stanowią 100% kapitału zakładowego Optizen Sp. z o.o. Wszystkie akcje serii C Emitenta są akcjami imiennymi.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu