• EN
 • PL
 • Regulatory fillings (EBI, ESPI)

  Raport EBI numer 11/2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. (zwanej dalej Emitentem) informuje, iż w dniu 27. marca 2013 otrzymał informację od MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który – działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta – odwołał w dniu 25. marca 2013 roku Pana Michała Nowisa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz tego samego dnia powołał Pana Macieja Bogaczyka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 10/2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje o zawarciu przez Emitenta umowy o wartości 85.250 Euro z jednym z największych wydawców prasy codziennej i magazynowej w Polsce, która dotyczy świadczenia przez Emitenta usług w zakresie wdrażania narzędzia do publikowania treści wydawcy na tabletach. W trakcie trwania okresu umownego wartość umowy, a zatem także wartość przychodów Emitenta związanych z tą umową mogą ulec zwiększeniu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 9/2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, że w raporcie EBI numer 7/2013 została omyłkowo podana nieprawidłowa data (15.03.2013) rozwiązania umowy z autoryzowanym doradcą firmą Capital Solutions ProAlfa Sp. z o.o.  Prawidłowa data rozwiązania umowy to 30.03.2013 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 8/2013

  Zmiana adresu siedziby Spółki

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 1.03.2013 Spółka otrzymała postanowienie z Sądu Rejestrowego w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. Obecny adres to:

  ul. Wita Stwosza 18
  02-661 Warszawa

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 7/2013

  Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku Emitent wypowiedział umowę z Capital Solutions ProAlfa Sp. z o.o. o świadczenie usług autoryzowanego doradcy wobec Emitenta z dniem 15 marca 2013 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 6/2013

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 1 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Zgodnie z powyższym przepisem, raport bieżący powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta.
  W związku z tym raport bieżący EBI 5/2012 z dnia 19.02.2013 informujący o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Emitenta powinien zostać opublikowany najpóźniej 06.12.2012.

  Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby uniknąć podobnych opóźnień w przyszłości.

  Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 (“Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 5/2013

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 roku Pan Adam Wojdyło z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 5 grudnia 2012 roku.

  Dotychczas w jego miejsce nie został powołany nowy członek Rady Nadzorczej. Podmiotem uprawnionym do powoływania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 2/2013

  Zmiana adresu korespondencyjnego Spółki

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż siedziba Spółki została przeniesiona pod nowy adres korespondencyjny: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa. Zmiana adresu siedziby Spółki nie została jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. O rejestracji nowego adresu w KRS Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 1/2013

  Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku powziął informację o zejściu przez Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Noble Funds TFI S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Załączniki:

  Zawiadomienie Noble Funds TFI

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 28/2012

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2012 roku Pan Jacek Murawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 14 listopada 2012 roku.

  Jednocześnie w dniu 14 listopada 2012 roku Emitent otrzymał informację od MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta powołał Pana Piotra Pajewskiego (do dnia 8 listopada pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta) na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu