Raport roczny nr 8/2019

Warszawa, dn. 2019-05-31 20:03:18

Korekta raportu rocznego jednostkowego za 2018 rok

Zarząd Optizen Labs SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 28 maja 2019 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport jednostkowy za rok 2018 (raport nr 5/2019), nie dołączył załącznika ze stanowiskiem Zarządu w kwestii zastrzeżenia zgłoszonego przez audytora.

W pozostałym zakresie raport jednostkowy roczny bez zmian.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: STANOWISKO ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A. odnośnie zastrzeżenia biegłego rewidenta 1