Raport roczny nr 7/2019

Warszawa, dn. 2019-05-31 19:55:26

Korekta raportu rocznego skonsolidowanego za 2018 rok

Zarząd Optizen Labs SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 28 maja 2019 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport skonsolidowany za rok 2018 (raport nr 4/2019), nie dołączył załącznika ze stanowiskiem Zarządu w kwestii zastrzeżenia zgłoszonego przez audytora.

W pozostałym zakresie raport skonsolidowany roczny bez zmian.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: STANOWISKO ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A. odnośnie zastrzeżenia biegłego rewidenta