Raport EBI numer 2/2012

Rejestracja akcji serii A i B Spółki w KDPW

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 164/12 w sprawie:

  1. przyznania Spółce statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT,
  2. przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 3.793.337 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
    1. 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,
    2. 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji serii B,

oraz oznaczenia ich kodem PLTLCMD00018, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
Zarejestrowanie wskazanych pkt. 2 akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty