Raport EBI numer 3/2012

Wprowadzenie akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 209/2012 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki:
a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty