Raport bieżący nr 9/2021

Warszawa, 2021-06-11 19:27:47

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Emitenta Optzen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Artura Górskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, pod adresem: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, następującego punktu obrad:

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.

3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

2) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

4) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

7) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;

8) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;

9) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;

10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

11) Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

12) Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

13) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

 

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021
  2. Statut OL SA – zmiany 30.06.2021
  3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021
  4. OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021

Najnowsze posty