Raport bieżący nr 11/2019

Warszawa, 2019-08-09 09:08:34

Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 31.07.2019 roku oświadczenie akcjonariusza MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał do Rady Nadzorczej:
– Pana Macieja Kowalskiego,
– Pana Macieja Bogaczyka,
– Pana Sebastiana Millindera.

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje również, iż otrzymał w dniu 31 lipca 2019 roku oświadczenie akcjonariusza od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 34,10 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dominika Keila oraz Pana Adama Wojdyło.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej:
– Adama Wojdyło
– Dominika Keila
– Sebastiana Millindera

Informacje dotyczące pozostałych członków RN Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Formularz członka RN emitenta Sebastiana Millinder

Formularz członka RN emitenta Dominika Keil

Formularz członka RN emitenta Adama Wojdyło

Najnowsze posty