Raport EBI numer 20/2015

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o akcje serii D.

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje 
o otrzymaniu w dniu 5 maja 2015 r. z Kancelarii Prawnej postanowienia Sądu Rejonowego dla M. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
z dnia 30 marca 2015 r. sygn. akt: WA.XIII Ns-Rej. KRS /011973/15/453, dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 307.143 (słownie: trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji serii D zwykłych na okaziciela, oraz wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pana Łukasza Kawęckiego jako Członka Zarządu Emitenta, oraz Pana Macieja Kowalskiego jako Członka Rady Nadzorczej. 
Na mocy wyżej wskazanego postanowienia kapitał zakładowy Spółki został podwyższony 
z kwoty 579 941,90 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 90/100) do kwoty 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100). 
Aktualny kapitał zakładowy Emitenta zgodnie z raportem bieżącym z dnia 30.04.2015 roku nr 14/2015 wynosi 827.322,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100). Liczba akcji wszystkich emisji po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta wynosi 8.273.229 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji i dzieli się na:

3.620.000 akcji serii A
173.337 akcji serii B
2.006.082 akcji serii C
307.143 akcji serii D
1.666.667 akcji serii E
500.000 akcji serii F. 

Zarząd Spółki nie poinformował stosownym raportem bieżącym o powyższym zdarzeniu 
w regulaminowym terminie z uwagi na opóźnienie w przepływie informacji. W związku z powyższym Zarząd przeprasza i deklaruje, iż dołoży wszelkich starań by na bieżąco w sposób rzetelny i zgodny z regulacjami wypełniać obowiązki informacyjne spoczywające na Emitencie a zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Najnowsze posty