Raport ESPI RB_ASO numer: 9/2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym udział Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały łącznie 195.791 akcji Spółki, co stanowiło 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały łącznie 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 167.779 akcji Spółki, co stanowiło 4,42% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 167.779 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają łącznie aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 4 kwietnia 2012 roku) 461.681 akcji Spółki, co stanowi 12,17% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają łącznie 461.681 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 12,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 368.922 akcje Spółki, co stanowi 9,72% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 368.922 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Spółka została poinformowana, iż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji Spółki i oceny tej sytuacji, perspektyw jej rozwoju oraz ceny rynkowej Spółki. Inwestycje w akcje Spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy, czyli wzrostu wartości ich aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty