Raport ESPI RB_ASO numer 8/2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące zmniejszenia udziału w kapitale akcyjnym Spółki o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku transakcji przeniesienia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku udział MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 (dalej „Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A., w kapitale akcyjnym Spółki zmniejszył się o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2.783.594 akcje Spółki, co stanowiło 73,38% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2.783.594 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowiło 73,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału wymienione Fundusz posiada aktualnie 2.517.704 akcje Spółki, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 2.517.704 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 66,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty