Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 5/2012

Korekta raportu ESPI nr 4/2012 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku objęcia akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały 167.127 akcji Spółki, co stanowiło 4,41% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 167.127 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 10 kwietnia 2012 roku) 195.791 akcji Spółki, co stanowi 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niniejszy raport jest raportem korygującym raport ESPI nr 4/2012, który omyłkowo nie zawierał pełnej treści otrzymanego zawiadomienia.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty