Raport ESPI numer 5/2015

OPTIZEN LABS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) przekazuje niniejszym w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 26 lutego 2015 roku zgodnie z wymogami art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

 

Najnowsze posty