Raport ESPI numer 1/2014

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynajtisa, Prezesa Zarządu Spółki, następującej treści: “Ja niżej podpisany Jacek Czynajtis, Prezes Zarządu Optizen Labs S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w roku 2013 i miesiącu styczniu 2014 nabyłem łącznie 19.400 szt. akcji Spółki Optizen Labs S.A. za średnią cenę 0,38 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.”

Przed zakupem akcji Pan Jacek Czynajtis posiadał 726.340 sztuk akcji imiennych i 50.000 sztuk akcji na okaziciela co stanowiło 13,39% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 13,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji kupna Pan Jacek Czynajtis posiada 726.340 sztuk akcji imiennych i 69.400 sztuk akcji na okaziciela co stanowi 13,72% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Niniejszą informacja jest przekazana w związku z faktem, iż w Spółce Optizen Labs S.A. Pan Jacek Czynajtis wchodzi w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5 000 euro.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty