Raport EBI numer 5/2015

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie § 7 Statutu Spółki, zgodnie z art. 446, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 28 stycznia 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z Uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 579.941,90 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 90/100) do kwoty 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100), poprzez emisję 307.143 (słownie: trzystu siedmiu tysięcy stu czterdziestu trzech) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda., w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2015 roku, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustaloną przez Zarząd Emitenta cenę emisyjną akcji na okaziciela serii D oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2015 roku. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) słowa „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 579.941,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 90/100) i dzieli się na:”, zastępuje się słowami: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100) i dzieli się na:”

b) jako ostatni podpunkt dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:
„d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

c) ostatnie zdanie: „Akcje serii B i C zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” zastępuje się słowami: „Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty