Raport EBI numer 4/2012

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Spółki Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki:
a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Proponowana we wniosku data pierwszego dnia notowania akcji Spółki: 13 marca 2011 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty