Raport Bieżący nr 5/2016

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zarząd Optizen Labs S.A. w Warszawie (“Spółka”, Emitent) informuje niniejszym, że w dniu 11 maja 2016 roku uzyskał informację od organu nadzoru, iż Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 1 z dnia 5 maja 2016 roku, dokonała wyboru Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą

w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 1 lok. 4a, podmiotu wpisanego na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3289 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Najnowsze posty