Raport Bieżący nr 15/2021

Warszawa, 2021-07-29 10:00:53

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej: Spółka, Emitent) opublikował dnia 30.06.2021 roku raportem bieżącym EBI nr 10/2021 informację dotyczącą powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta, które to miało miejsce w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30 czerwca 2021 roku. W załączeniu do raportu Spółka przekazała informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO na temat Pani Natalii Górskiej, Natalii Lasek, oraz Dariusza Jochemczyk.

Informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Panów Tomasza Wykurza oraz Romana Tworzydło Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 14/2021 w dniu 29 lipca 2021 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect tj. § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent miał obowiązek opublikować przedmiotowe informacje nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu. Przedmiotowe informacje zostały opublikowane z naruszeniem regulaminowego terminu, niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych informacji od członków Rady Nadzorczej.

Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

Podstawa prawna:

Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect artykuł 16a

Najnowsze posty