Raport Bieżący nr 13/2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

Data: 2017-09-15 15:13:53

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 14 września 2017 roku oświadczenie z dnia 31 lipca 2017 roku od Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentującej MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Emitenta, posiadającego 50,6 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

– Pana Macieja Kowalskiego,

– Pana Sebastiana Millindera:

– Pana Macieja Bogarczyka.

oraz wskazał Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

Najnowsze posty