Sekrety Losu

Regulamin usługi „SEKRETY LOSU”

 

 1. Postanowienia ogólne

Usługa „Sekrety Losu”, zwana dalej Usługą, organizowana jest przez spółkę pod firmą Optizen Press Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 18, 02-661, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000913615, NIP: 5213936277, REGON: 389680074, zwaną dalej „ORGANIZATOREM” .

 1. Okres świadczenia Usługi przez Organizatora jest nieokreślony.
 2. Uczestnikiem Usługi może być każda osoba fizyczna, posiadająca telefon komórkowy i uprawniona do użytkowania tego telefonu, funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 3. Korzystanie z Usługi przez Uczestnika następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści podanej przez ORGANIZATORA w wiadomości SMS wysłanej przez ORGANIZATORA do Uczestnika, w tym SMS Zwrotnym, lub w innych materiałach promujących Usługę, na numer 72309 oraz 71309 (zwanym dalej „SMS Premium”).
 4. Koszt wysłania SMS Premium wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto) dla numeru 72309 oraz 1 zł netto (1,23 zł brutto) dla numeru 71309.

 

 1. Zasady korzystania z Usługi
 2. Uczestnik wysyła SMS Premium o treści wskazanej przez ORGANIZATORA w wiadomości SMS wysłanej przez ORGANIZATORA do Uczestnika lub w innych materiałach promujących Usługę
 3. Uczestnik w odpowiedzi na SMS Premium otrzymuje wiadomość SMS zawierającą odpowiedź na treść wysłanego SMS Premium oraz zawierającą propozycję kontynuacji udziału w Usłudze poprzez wysłanie kolejnego SMS Premium (zwaną dalej „SMS Zwrotny”). W przypadku przesłania kolejnego SMS Premium procedura, o której mowa w zdaniu poprzednim jest powtarzana.
 4. Przed wysłaniem SMS Premium Uczestnik powinien upewnić się co do możliwości odtworzenia treści SMS Zwrotnego na używanym przez Uczestnika modelu telefonu. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za treści SMS Zwrotnych przeznaczonych na inny model telefonu, niż ten, do którego treści SMS Zwrotnych są przesyłane. W przypadku jeżeli SMS Zwrotny zawiera treści w formie aplikacji Java lub wiadomości MMS, ORGANIZATOR wysyła link do strony WAP (WapPush), poprzez który może zostać pobrana treść SMS Zwrotnego.
 5. W przypadku jeśli SMS Zwrotny zawiera treści wymagające transmisji danych, Uczestnik pokrywa opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania tych treści, zgodnie z taryfikatorem właściwego operatora telekomunikacyjnego.

 

 1. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługi zarówno w formie wiadomości SMS jak i poprzez automatyczne systemy wywołujące (Voice Mailing). Skorzystanie z usługi jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od M Concepts sp. z o. o., spółek powiązanych kapitałowo z M Concepts w rozumieniu stosownych przepisów ustawy kodeks spółek handlowych oraz od kontrahentów M Concepts sp. z o.o., albo spółek powiązanych, na numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej podane w formularzu rejestracyjnym, informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. wysyłanie SMS Premium z telefonu Uczestnika przez osoby do tego nie uprawnione,
 4. niedostarczenie SMS Zwrotnego w czasie gdy Uczestnik znajdował się poza zasięgiem sieci komórkowej, c. przerwy ze względu na konserwację techniczną urządzeń wykorzystywanych przez ORGANIZATORA w ramach Konkursu.
 5. W przypadku wysłania SMS Premium o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, ORGANIZATOR wysyła na numer telefonu, z którego przesłano SMS Premium zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS Premium zawierała błędy oraz instrukcję postępowania w celu usunięcia błędu.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Usłudze jest możliwe dla użytkowników sieci T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 2. Warunkiem udziału w Usłudze jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 3. Dane uczestników Usługi przetwarzane są na podstawie ich zgody, za udzielenie której uważa się poprzez wysłanie SMS Premium, o którym mowa w Części I punkt 4 Regulaminu.
 4. Uczestnicy Usługi, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez ORGANIZATORA jako administratora danych w celach promocyjno- marketingowych związanych z prowadzoną przez ORGANIZATORA działalnością. Uczestnicy Usługi wyrażają zgodę na otrzymywanie na swój numer telefonu, z którego wysłali SMS Premium informacji handlowych przesyłanych przez ORGANIZATORA, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 5. Uczestnicy Usługi mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres ORGANIZATORA (ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa).
 6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za:
 7. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Uczestnika z Usługi

 

 1. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
 2. korzystanie z Usługi przez Uczestników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 3. zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których ORGANIZATOR przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zakłóceń lub przerw związanych ze zdarzeniami siły wyższej,
 4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu).
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do określenia zasad Usługi.
 6. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.