• EN
 • PL
 • Raporty bieżące (EBI, ESPI)

  Raport Bieżący nr 7/2016

  Utworzenie przez Emitenta odpisu aktualizacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) w dniu 22 czerwca 2016 roku postanowił dokonać odpisu wartości aktywa Spółki w postaci prawa własności intelektualnej, jakim jest umowa z Adobe Systems Incorporated z siedzibą w San Jose oraz Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Irlandia (dalej zwanych Adobe), wykazana w księgach jako wartość niematerialna ze skutkiem w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. Umowa z Adobe Systems Incorporated z siedzibą w San Jose i Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą w Dublinie została wniesiona do Optizen Labs SA jako część wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa w zamian za akcje serii C. Na dzień 31 grudnia 2015 r. przedmiot odpisu został wyceniony w kwocie brutto 12.118.992,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), umorzenie do dnia 31 grudnia 2015 r. wyniosło 4.094.664,00 (słownie: cztery miliony, dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote), wartość netto 8.024.328 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych). Zarząd spółki postanowił utworzyć odpis aktualizujący na całą wartość netto aktywa. Tym samym wartość wskazanego aktywa w bilansie Spółki począwszy od 31 grudnia 2015 r. wynosić będzie 0 zł.

  Powodem utworzenia odpisu jest zmiana planów biznesowych Adobe, który koncentruje swoje działania biznesowe na rynku amerykańskim. Emitent w dalszym ciągu pozostaje partnerem Adobe w obszarze sprzedaży i implementacji rozwiązań cyfrowych dla rynku digital publishing w Europie.

  Zarząd pragnie podkreślić, iż Spółka przewidziała taką politykę Adobe i w 2015 r. zainwestowała we własne oprogramowanie o nazwie Digitivo, które posiada wiele przewag nad oprogramowaniem Adobe. Zostało odebrane bardzo pozytywnie przez krajowych odbiorców. Ze względu na jego konkurencyjność wielu wydawców już z niego korzysta również tych, którzy wcześniej korzystali z rozwiązań Adobe.

  Utworzony odpis aktualizujący pomniejszy wynika finansowy netto a tym samym kapitały własne Emitenta. Jednak nie będzie miał negatywnego wpływu na kondycję finansową Spółki, jak i prowadzoną przez nią działalność operacyjną. Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie ma bezpośredniego wpływu na przepływy pieniężne Spółki.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 5/2016

  Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

  Zarząd Optizen Labs S.A. w Warszawie („Spółka”, Emitent) informuje niniejszym, że w dniu 11 maja 2016 roku uzyskał informację od organu nadzoru, iż Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 1 z dnia 5 maja 2016 roku, dokonała wyboru Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą

  w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 1 lok. 4a, podmiotu wpisanego na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3289 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 4/2016

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, niniejszym informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015. Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2016 roku.

  Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2015 został ustalony na dzień 29 czerwca 2016 roku.

  Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport ESPI nr 1/2016

  Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Treść raportu:
  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.01.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynatisa – Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o zawarciu przez niego transakcji nabycia akcji OPTIZEN LABS S.A. o wartości poniżej 5000 Euro.

  Załączniki:
  Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Raport Bieżący nr 34/2015

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku opublikował raport kwartalny z działalności Emitenta za III kwartał 2015 roku omyłkowo wybierając „typ raportu” jako raport bieżący i został mu nadany nr 32/2015. Po interwencji autoryzowanego doradcy zamieścił raport poprawnie wybierając „typ raportu” jako raport kwartalny, któremu został nadany numer 33/2015. Treści obu raportów są identyczne.

  Podstawa prawa: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

  Raport EBI numer 32/2015

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres III kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 31/2015

  Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu 

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 września 2015 r. Pan Łukasz Kawęcki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Pan Łukasz Kawęcki jako przyczynę rezygnacji podał względy osobiste. Optizen Labs S.A. składa serdeczne podziękowania Panu Łukaszowi Kawęckiemu za dotychczasową pracę w Zarządzie. Pan Łukasz Kawęcki będzie w dalszym ciągu współpracował z Emitentem. 

  Podstawa prawna: § ust. 3. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport ESPI numer 12/2015

  Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09.09.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynatisa – Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o zawarciu przez niego transakcji nabycia akcji OPTIZEN LABS S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Załącznik: Zawiadomienie

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport ESPI numer 11/2015

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 sierpnia 2015 roku

  Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) przekazuje niniejszym w załaczeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 sierpnia 2015 roku zgodnie z wymogami art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Załączniki: Wykaz akcjonariuszy

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport ESPI nr 9/2015

  Przekroczenie progu 20 % akcji Emitenta

  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Optizen Labs S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Jacka Czynajtisa informującego, iż w wyniku transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, przeprowadzonych w okresie od 30.06.2015 r. do 22.07.2015 r. nabył 13.998 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.

  Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 1.645.171 sztuk akcji OPTIZEN LABS S.A., co stanowiło 19,89 % kapitału zakładowego spółki, z których przysługuje mu prawo 1.645.171 głosów, co stanowi 19,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

  Po zmianie udziału aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 1.659.169 sztuk akcji OPTIZEN LABS S.A., co stanowi 20,05 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnia go łącznie do 1.659.169 głosów z tych akcji, co stanowi 20,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Akcjonariusz poinformował ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu