• EN
 • PL
 • Raporty bieżące (EBI, ESPI)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku

  Warszawa, 2018-06-02, godz.  23:35:01

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Raport bieżący nr 7/2018

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 roku

  Warszawa, 28.05.2018, godz. 19:59

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości zmieniony termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

  Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. Emitenta zostaną opublikowane zgodnie z § 6 ust. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” w dniu 1 czerwca 2018 roku jako pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

   

  Podstawa prawna: § 6 ust 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

  Raport bieżący nr 5/2018

  Warszawa, 2018.04.05, godz. 11:14

  Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2017 i 2018

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2017 roku została obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie przy ul Lubelskiej 17/19, 03-802 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3706 na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2017 rok oraz 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport bieżący nr 4/2018

  Warszawa, 2018.03.15, godz. 15:48

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 12 marca 2018 roku oświadczenie z dnia 12 marca 2018 roku od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 30,06 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej Pana Dominika Keila.

  Raport Bieżący nr 3/2018

  Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

  Data: 2018-03-08 godz. 16:24

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. Pan Michał Ksiądz złożył z powodów osobistych rezygnację z pełnienia z dniem 8 marca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 17/2017

  Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Optizen Labs Spółka Akcyjna

  Data: 2017-12-29 11:25:52

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. Pan Maciej Soprych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Pan Maciej Soprych jako przyczynę rezygnacji podał względy zdrowotne.

  Optizen Labs S.A. składa serdeczne podziękowania Panu Maciejowi Soprychowi za dotychczasową pracę w Zarządzie. Pan Maciej Soprych będzie w dalszym ciągu w miarę możliwości współpracował z Emitentem.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 15/2017

  Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku

  Data: 2017-10-30 15:22:15

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, Zarząd OPTZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku. Raport ten zostanie przekazany 2 listopada 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem raport miał być opublikowany dnia 14 listopada 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 14/2017

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-09-29 15:41:26

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2017 roku oświadczenie z dnia 1 sierpnia 2017 roku od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 31 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

  – Pana Adama Wojdyło,

  – Pana Michała Księdza.

  Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 14/2017

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-09-29 15:41:26

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2017 roku oświadczenie z dnia 1 sierpnia 2017 roku od Pana Łukasza kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 31 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

  – Pana Adama Wojdyło,

  – Pana Michała Księdza.

  Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 13/2017

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-09-15 15:13:53

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 14 września 2017 roku oświadczenie z dnia 31 lipca 2017 roku od Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentującej MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Emitenta, posiadającego 50,6 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

  – Pana Macieja Kowalskiego,

  – Pana Sebastiana Millindera:

  – Pana Macieja Bogarczyka.

  oraz wskazał Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

  Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.