• EN
 • PL
 • Raporty bieżące (EBI, ESPI)

  Raport EBI numer 9/2012

  Wybór audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

  Podstawa prawna: §3 pkt 1 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła stosowną uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

  Zgodnie ze stosowną uchwałą, audytorem Spółki wybrana została Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-442) przy ulicy Spiżowej 21A/8A.

  Poprzednie roczne sprawozdanie finansowe Spółki (za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku) zostało przeprowadzone przez Mazars Audyt Sp. z o.o.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 6/2012

  Temat: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanego dalej „DM BOŚ S.A.”) dotyczące zejścia poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku zbycia poza rynkiem regulowanym 41.194 akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku udział DM BOŚ S.A. zmniejszył się do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Przed zmianą udziału DM BOŚ S.A. posiadał 415.768 akcji Spółki, co stanowiło 10,96% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 415.768 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 10,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Po zmianie udziału DM BOŚ S.A. posiada 374.574 akcje Spółki, co stanowi 9,87% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 374.574 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 5/2012

  Korekta raportu ESPI nr 4/2012 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku objęcia akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały 167.127 akcji Spółki, co stanowiło 4,41% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 167.127 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 10 kwietnia 2012 roku) 195.791 akcji Spółki, co stanowi 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Niniejszy raport jest raportem korygującym raport ESPI nr 4/2012, który omyłkowo nie zawierał pełnej treści otrzymanego zawiadomienia.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 4/2012

  Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 3/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku.

  Załączniki:
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwał (pdf)
  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 8/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku oraz treść projektów uchwał i wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.

  Załączniki:
  Ogłoszenie_zwołanie NWZA.pdf
  Projekty uchwał NWZA.pdf
  Wzor_pelnomocnictwa wraz z formularzem dla akcjonariuszy.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 2/2012

  Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 15.03.2012

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Treść raportu:
  Zarząd Telecom Media S.A. przekazuje w załączniku wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 marca 2012 roku.

  Załączniki:
  Wykaz akcjonariuszy po NWZ 15.03.2012 (pdf )
  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

   • Jacek Czynajtis  Prezes Zarządu
   • Piotr Pajewski  Wiceprezes Zarządu

   

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 1/2012

  Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Telecom Media S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego, tj. od 22 marca 2012 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski  Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 6/2012

  Oświadczenie Spółki w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Zarząd spółki Telecom Media S.A. przekazuje oświadczenie w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Załączniki:
  Oświadczenie Zarządu w spr stosowania zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 5/2012

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 218/2012, zgodnie z którą określono dzień 13 marca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
  a) 3.620.000 (trzech milionów sześciuset dwudziestu tysięcy) akcji serii A,
  b) 173.337 (stu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu siedmiu) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTLCMD00018″.

  Wszystkie akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą TELECOMMD i oznaczeniem TCM.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu