Raport roczny skonsolidowany nr 6/2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok
Data: 2017-05-26 18:24:43

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt.2 , ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” 

Załączniki:
Skonsolidowany raport roczny 2016
Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016-12-31
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 2016-12-31
Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2016