Korekta raportu rocznego za 2011 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego za okres od 01.01.2011 do31.12.2011, opublikowanego w dniu 17 czerwca 2012 roku.

Publikacja korekty wynika z faktu, iż:

  1. poprzedni komunikat EBI nr 19/2012 zawierający raport roczny za 2011 r. został omyłkowo oznaczony jako „raport bieżący”. Błąd ten mógłby w przyszłości sprawiać trudności w sprawnym odnalezieniu raportu rocznego w systemie EBI;
  2. w załączniku „OL Raport roczny 2011.pdf” do poprzedniego raportu EBI nr 19/2012, w części dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok (str. 35), zamieszczono błędną strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku. W strukturze tej omyłkowo pominięto Noble Funds TFI S.A. wraz z zarządzanymi przez nie funduszami.

Niniejszy raport różni się zatem od poprzedniego raportu nr 19/2012 oznaczeniem jako „raport okresowy” oraz zawiera zaktualizowany załącznik zawierający poprawną strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku.

Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2011 pozostały niezmienione.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu