Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Grupa Kapitałowa Optizen Labs S.A. Raport roczny za 2013 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta Raport skonsolidowany za 2013 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta Raport jednostkowy za 2013 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu