Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 6/2012

Temat: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanego dalej „DM BOŚ S.A.”) dotyczące zejścia poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku zbycia poza rynkiem regulowanym 41.194 akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku udział DM BOŚ S.A. zmniejszył się do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału DM BOŚ S.A. posiadał 415.768 akcji Spółki, co stanowiło 10,96% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 415.768 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 10,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału DM BOŚ S.A. posiada 374.574 akcje Spółki, co stanowi 9,87% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 374.574 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski Wiceprezes Zarządu