Raport ESPI numer 1/2015

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 28. stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynajtisa, Prezesa Zarządu Spółki, następującej treści: „Ja niżej podpisany Jacek Czynajtis, Prezes Zarządu Optizen Labs S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w roku 2014 i miesiącu styczniu 2015 nabyłem łącznie 27.785 szt. akcji Spółki Optizen Labs S.A. za średnią cenę 0,54 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.”

Przed zakupem akcji Pan Jacek Czynajtis posiadał 726.340 sztuk akcji imiennych i 69.400 sztuk akcji na okaziciela co stanowiło 13,72% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji kupna Pan Jacek Czynajtis posiada łącznie 822.325 sztuk akcji na okaziciela co stanowi 14,18% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 14,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Niniejszą informacja jest przekazana w związku z faktem, iż w Spółce Optizen Labs S.A. Pan Jacek Czynajtis wchodzi w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5 000 euro.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu