Raport EBI numer 6/2015

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r. została zawarta umowa inwestycyjna (dalej „Umowa”) między Spółką, Panem Jackiem Stanisławem Czynajtisem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu, Panem Panem Łukaszem Wawrzyńcem Kawęckim powołanym w dniu 28 stycznia 2015 roku do Zarządu Spółki oraz akcjonariuszem Spółki. tj. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron w związku z planowanym objęciem akcji nowej emisji tj. 1.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. Spółka raportem bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku przekazała projekty uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E oraz F Spółki.

Na podstawie Umowy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się objąć 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii E Spółki, natomiast Jacek Stanisławem Czynajtis zobowiązał się objąć 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii F. Ponadto na mocy Umowy Spółka zobowiązała się powołać w skład Zarządu Spółki oraz udzielić prokury osobom rekomendowanym przez akcjonariusza MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu