Raport EBI numer 24/2012

Rejestracja akcji serii C w KRS

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 2.006.082 akcje serii C o łącznej wartości nominalnej 200 608,20 zł.

Tym samym obecna łączna wartość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 579 941,90 zł, który dzieli się na:
a) 3 620 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 173 337 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 2 006 082 akcji zwykłych imiennych serii C
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu