Raport EBI numer 19/2015

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zarząd Optizen Labs S.A. w Warszawie („Spółka”, Emitent) informuje  niniejszym, że w dniu 7 maja 2015 roku uzyskał informację od organu nadzoru, iż Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały nr 1 z dnia 27 lutego 2015 roku, działając w oparciu o postanowienia art. 384 § 1 k.s.h w zw. z § 19 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki, dokonała wyboru Kancelarii Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Targowej 20A, 03-731 Warszawa, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów  listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 68 do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu