Raport EBI numer 18/2015

Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących, aktualny stan akcjonariatu.

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, o naruszeniu przez Emitenta zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportów bieżących, dotyczących zakończenia subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr z dnia 28.01.2015 roku, zakończenia subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 03/02/2015 NWZA Spółki Optizen Labs S. A. z dnia 26 lutego 2015 roku oraz o zakończeniu subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 04/02/2015 NWZA Spółki Optizen Labs S. A. z dnia 26 lutego 2015 roku.
Zarząd spółki nie poinformował stosownymi raportami bieżącymi o wyżej wskazanych zdarzeniach w regulaminowym terminie. W związku z powyższym Zarząd przeprasza i deklaruje, iż dołoży wszelkich starań by na bieżąco w sposób rzetelny i zgodny z regulacjami wypełniać obowiązki informacyjne spoczywające na Emitencie. Optizen Labs S. A. zadba, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Poniżej, w związku z zaistniałymi zmianami kapitału zakładowego, Emitent przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu, wskazując akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 

MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety – 50,58 % 
Jacek Czynajtis – 19,89%
Łukasz Kawęcki – 8,98 %
Pozostali: 20,55 %  

Informacje o aktualnym stanie akcjonariatu Emitent umieści na stronie internetowej Spółki.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu