Raport EBI numer 17/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 04/02/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Optizen Labs S. A. z dnia 26 lutego 2015 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcje serii F, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 lutego 2015 roku.  

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 26 lutego 2015 roku.  

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (jednemu) inwestorowi, zgodnie z uchwałą Uchwały nr 04/02/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Optizen Labs S. A. z dnia 26 lutego 2015 roku Prezesowi Zarządu Jackowi Czynajtisowi.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W związku z okolicznością, iż oferta akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent podaje, iż umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 1 (jednym) inwestorem w dniu 26 lutego 2015 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 1127 zł. przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1127 zł ,
b) wynagrodzenia subemitentów – 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
c) promocji oferty – 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii F tj. kwota 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu