Raport EBI numer 15/2012

Zawarcie ugody ws. sporu ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku Emitent zawarł przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie ugodę sądową ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS.

Ugoda dotyczy sporu prowadzonego przez Spółkę ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS o zapłatę opłat licencyjnych od pobrań dzwonków monofonicznych i polifonicznych dokonanych przez klientów Spółki. Spór ten został szczegółowo opisany w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 23 lutego 2012 roku (pkt. 4.16.4, str. 85).

Na podstawie podpisanej ugody Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Stowarzyszenia Artystów ZAiKS kwotę 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego 100.000 zł do dnia 15 lipca 2012 roku, zaś pozostałą kwotę w miesięcznych ratach płatnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z treścią zawartej ugody, wypełnienie jej warunków wyczerpuje wszelkie roszczenia Stowarzyszenia Artystów ZAiKS dochodzone od Emitenta w w/w sporze.

W związku z zawarciem powyższej ugody, pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie o umorzeniu postępowania (wskutek zawartej ugody), Zarząd Emitenta dokona rozwiązania rezerwy księgowej utworzonej w celu zabezpieczenia spłaty roszczenia Stowarzyszenia Artystów ZAiKS, co będzie skutkowało zwiększeniem wyniku finansowego netto Emitenta o kwotę 389 998,95 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością utworzonej rezerwy a wartością roszczenia ZAiKS, które ma zostać zaspokojone na podstawie ugody.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu