Raport EBI numer 14/2014

Zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 roku zawarł umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy ze spółką PL Consulting sp. z o.o, z siedzibą w Gdyni.

Autoryzowany doradca na mocy wyżej wymienionej umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie od momentu podpisania.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu