Raport EBI numer 12/2015

Oddalenie apelacji w sporze z Prezesem UOKiK

Zarząd Optizen Labs z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w dniu 27 marca 2015 roku otrzymał z kancelarii prawnej informację, iż w dniu 17 marca 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny wyrokiem o sygn. akt. VI ACa 764/14 oddalił apelację powoda – Optizen Labs S.A. przeciwko pozwanemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2014 roku (sygn. akt XVII AMA 47/12). 
Oddalając apelację Sąd Apelacyjny zasądził od powoda na rzecz pozwanego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 270 PLN.  
O sporze sądowym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w łącznej wysokości 113.105 zł, Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 lutego 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu