Raport Bieżący nr 7/2016

Utworzenie przez Emitenta odpisu aktualizacyjnego

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) w dniu 22 czerwca 2016 roku postanowił dokonać odpisu wartości aktywa Spółki w postaci prawa własności intelektualnej, jakim jest umowa z Adobe Systems Incorporated z siedzibą w San Jose oraz Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Irlandia (dalej zwanych Adobe), wykazana w księgach jako wartość niematerialna ze skutkiem w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. Umowa z Adobe Systems Incorporated z siedzibą w San Jose i Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą w Dublinie została wniesiona do Optizen Labs SA jako część wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa w zamian za akcje serii C. Na dzień 31 grudnia 2015 r. przedmiot odpisu został wyceniony w kwocie brutto 12.118.992,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), umorzenie do dnia 31 grudnia 2015 r. wyniosło 4.094.664,00 (słownie: cztery miliony, dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote), wartość netto 8.024.328 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych). Zarząd spółki postanowił utworzyć odpis aktualizujący na całą wartość netto aktywa. Tym samym wartość wskazanego aktywa w bilansie Spółki począwszy od 31 grudnia 2015 r. wynosić będzie 0 zł.

Powodem utworzenia odpisu jest zmiana planów biznesowych Adobe, który koncentruje swoje działania biznesowe na rynku amerykańskim. Emitent w dalszym ciągu pozostaje partnerem Adobe w obszarze sprzedaży i implementacji rozwiązań cyfrowych dla rynku digital publishing w Europie.

Zarząd pragnie podkreślić, iż Spółka przewidziała taką politykę Adobe i w 2015 r. zainwestowała we własne oprogramowanie o nazwie Digitivo, które posiada wiele przewag nad oprogramowaniem Adobe. Zostało odebrane bardzo pozytywnie przez krajowych odbiorców. Ze względu na jego konkurencyjność wielu wydawców już z niego korzysta również tych, którzy wcześniej korzystali z rozwiązań Adobe.

Utworzony odpis aktualizujący pomniejszy wynika finansowy netto a tym samym kapitały własne Emitenta. Jednak nie będzie miał negatywnego wpływu na kondycję finansową Spółki, jak i prowadzoną przez nią działalność operacyjną. Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie ma bezpośredniego wpływu na przepływy pieniężne Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.